Ñèñòåìó

From Wordworld

Jump to: navigation, search

As of this moment, this is no more than a funlang.

Orthography and Phonology

ç /sh/ à /aa/ â /ã/ å /wa/ ð /dh/
ø /ô/ ò /oo/ ê /ẽ/ ù /uu/ î /ĩ/

Sample text

Çàâåðøàåò òåêóùóþ êîìàíäíóþ ñåññèþ è âîçâðàùàåò â îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èëè îáîëîþêó èç êîòîðîé áûë çàïóùåí.

Ïîêàçàòü ñîäåðæàíèå ïàïêè
Ñêîïèðîâàòü òåêñò ïðÿìî íà âûõîä êîíñîëè
Ïîêàçàòü êðàäêóþ ïîäñêàçêó ïî êîìàíäå
Ñîçäàòü ïàïêó

Ïåðåìåñòèòü ôàéë, íàáîð ôàéëîâ èëè äåðåâî ïàïîê
Ïîêàçàòü èëè èçìåíèòü ïóòü ïîèñêà ïðîãðàìì

(Âûéòè Èç)


Personal tools

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי